Aktueel

Aan de leden van de Historische Kring Loosdrecht (HKL) Loosdrecht d.d. 01-03-2021
De doorgaans in maart geplande jaarlijkse algemene ledenvergadering (alv) van de HKL kan door de verscherpte coronamaatregelen ook in 2021 geen doorgang vinden. Belangrijke punten waarover alleen de ledenvergadering kan beslissen kunnen nu niet definitief worden afgehandeld. Om hier een oplossing voor te vinden heeft het bestuur van de HKL een aantal besluiten genomen die wij met u willen delen.
Om de continuïteit van de werkzaamheden van de HKL te waarborgen legt het bestuur u de volgende besluiten en voorstellen voor:
1. De HKL maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheid om de alv 2021 van maart 2021 4 maanden te verschuiven. Wij zullen u tijdig informeren over de exacte datum.
2. Het jaarverslag 2020 moet door de ledenvergadering goedgekeurd worden. Zie bijlage.
3. De jaarrekening 2020 moet door de ledenvergadering goedgekeurd worden en voor de verplichte ANBI-publicaties worden gebruikt. Zie bijlage.
4. De verklaring van de kascommissie – mevrouw E. Kruijt en de heer C.J. Niesing – gedateerd 15 en 16 februari 2021 is bijgevoegd. Hierin verklaart de kascommissie de boeken middels digitale middelen te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden en stelt zij de leden voor het bestuur voor het boekjaar 2020 decharge te verlenen. Het origineel ligt na afspraak ter inzage bij de penningmeester.
5. Het bestuur stelt voor om de voor de jaarrekening 2020 bestaande kascommissie ook voor de jaarrekening 2021 aan te houden. Mevrouw E. Kruijt en de heer K. Niesing hebben zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen.
6. Volgens het rooster en de statuten is in 2021 in het bestuur van de HKL aftredend secretaris Trees Lamme. Zij heeft zich bereid verklaard in functie te blijven en zal haar functie in ieder geval tot de volgende alv uitoefenen.
7. Om middels digitale middelen flexibeler en besluitvaardiger te worden moeten wij over veel meer e-mailadressen van de leden van de HKL beschikken dan welke wij tot nu toe ontvingen. Daarom richten wij het dringend verzoek aan alle leden die het nog niet gedaan hebben om ons hun e-mailadres te sturen aan bestuur@hkloosdrecht.nl inclusief lidnummer en/of postcode en huisnummer. Bij voorbaat onze dank hiervoor.
8. Over alle genomen besluiten moeten de leden op de eerstvolgende alv stemmen.
9. De besluiten van het bestuur worden ter informatie met het periodiek nummer 211 meegestuurd aan de leden. Als u als lid bezwaar of vragen heeft verzoeken wij u voor 31 maart 2021 te reageren.
• Bij voorkeur per e-mail: bestuur@hkloosdrecht.nl
• Per post: Historische Kring Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM Loosdrecht
• Per telefoon: 06-5390 7000, voorzitter Ernst Kasteleijn
In de hoop dat wij gauw weer een “gewone” alv kunnen houden dank ik u voor uw begrip.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Ernst Kasteleijn
Voorzitter


Bijlage Historische Kring Loosdrecht, kwartaalblad 211, voorjaar 2021

De HKL, opgericht 22 september 1972, zetelt in De Magneet,

Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM Loosdrecht

Openingstijden: elke woensdag: 10:00-12:30 u

Tel: (035) 582 0326, info@hkloosdrecht.nl, www.hkloosdrecht.nl

IBAN: NL20 ABNA 0558 1643 90  t.n.v.  penningmeester HKL
*********************************************************************************

De bijlage bij dit nummer is veel omvangrijker dan gebruikelijk omdat wij u de stukken over 2020 willen voorleggen. Na een inleidend stukje van het bestuur op deze bladzijde vindt u op bladzijde 3 de besluiten die genomen zijn omdat de fysieke algemene ledenvergadering ook dit jaar niet voor 1 april gehouden kan worden. Op bladzijde 4 staan de financiële gegevens voor het boekjaar 2020. Op bladzijde 5 treft u het jaarverslag van het secretariaat aan en op bladzijde 6 staat de verklaring van de kascommissie.

Beste leden,

U zult begrijpen dat een gewone jaarvergadering er ook dit voorjaar niet in zit. Net als vorig jaar stellen we uw inbreng, ten aanzien van de afronding van 2020 én de hoofdlijnen voor 2021, erg op prijs. Alle relevante stukken over 2020 staan op onze website. We hopen dat u die bekijkt! Bij vragen, aanvullingen en goedkeuring van zaken kunt u ons dit melden per mail of per brief. Uw lidmaatschapsnummer dient bovenaan wel vermeld te staan. Waar nodig krijgt u natuurlijk antwoord.

Graag willen we uw visie ontvangen over het jaarverslag van de penningmeester en het verslag van het secretariaat. Deze verslagen zitten ook bij dit blad. Daarnaast is het fijn als u weer instemt met de verlenging van het bestuurslidmaatschap van ons herkiesbare bestuurslid. Ging u vorig jaar akkoord met voorzitter en penningmeester, dit jaar is de secretaris herkiesbaar.

Een onderwerp dat het bestuur graag op de vergadering had willen bespreken met u: De verkiezing van enkele werkgroep/bestuursleden tot erelid. Dit als waardering voor meer dan 20 jaar trouwe inzet! Het gaat hier om Ernst Kasteleijn, Henk Zeldenrijk, Hans van Os, Leo Manten, Jaap Veraar en Ria Groot. De ondersteuning van deze benoemingen, middels uw reactie, is voor hen ook een bevestiging van dit besluit, wat we liever als verrassing voor hen hadden genomen.

 CONTRIBUTIEBETALING 2021                                                                    

Op de in januari verstuurde brieven en eerder in deze rubriek gedane verzoeken tot betaling van de contributie hebben 499 leden gereageerd. Velen hebben meer en soms veel meer dan het minimumbedrag van 15,00 euro overgemaakt. Daarvoor zijn wij bijzonder dankbaar, want wij hebben de inkomsten van contributies, giften en verkopen hard nodig om de vereniging draaiende te houden. Wij hebben elk jaar te maken met hogere lasten, maar de inkomsten blijven daarbij achter.

Omdat een aantal leden tot nu toe heeft vergeten de contributie 2021 over te maken, verzoeken wij hen dat alsnog nu te doen met het verzoek bij de betaling van minimaal 15,00 euro op IBAN: NL20 ABNA 0558 1643 90 het lidmaatschapsnummer op te geven. Als dat onbekend of niet te vinden is, dan graag postcode en huisnummer. Beide mag natuurlijk ook.
Op onze eerder gedane verzoeken e-mailadressen op te geven hebben 238 leden gereageerd.

Wij willen graag beschikken over de e-mailadressen van meer leden. Dan kunnen wij u sneller belangrijke mededelingen doen dan via het kwartaalblad. Als u uw mailadres nog niet heeft doorgegeven verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog te doen. Als u daartegen bezwaar heeft of niet over zo’n adres beschikt respecteren wij dat en blijven wij u op de hoogte houden via de mededelingen.

OPENSTELLING VAN DE MAGNEET

De Magneet is geopend voor bezoekers. Alleen woensdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur en met inachtneming van de maatregelen tegen het coronavirus. Als u op een ander tijdstip wilt komen, verzoeken wij u een afspraak te maken via de mail of het contactformulier op onze website. Ook als u over bijzondere zaken informatie wilt, is het gewenst een afspraak te maken zodat wij ons kunnen voorbereiden op uw bezoek.

REACTIE OP EEN ARTIKEL

Op 18 december 2020 ontvingen wij van de heer Frans Zwerver een verbetering op het artikel Bakker Nijkamp vertelt in kwartaalblad 210: Onlangs Uw winternummer 2020 ontvangen bij onze Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel in Ouder-Amstel. Ik heb het met interesse gelezen. Met name het verhaal van Freek Daams sprak mij aan daar ik bijna 40 jaar bij Fokker heb gewerkt. Over de Bücker Bestmann zijn veel sabotageverhalen bekend.

Ten slotte nog een opmerking: In het naschrift op blz. 264 staat dat Wicher Nijkamp in Ouder-Amstel is geboren. Dat is niet correct. Hij is geboren in Nieuwer-Amstel. Zijn ouders “de oude” Hendrik Nijkamp (1838-1896) en Hendrika Cornelia Petronella Frolijk (1858-1901) woonden vanaf najaar 1891 tot aan hun overlijden in Ouderkerk a/d Amstel en hadden daar een manufacturenzaak in de Brugstraat nr.1/ hoek Dorpsstraat. In dat pand is nog steeds een kledingzaak gevestigd.

Vriendelijk groet,

Frans Zwerver,
Onderzoeker bij de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel Ouderkerk a/d Amstel

DE LOOSDRECHTSE PORSELEINFABRIEK
In het artikel Van turfwinning tot recreatie in dit kwartaalblad kunt u iets lezen over de porseleinfabriek die van 1774 tot 1784 in Oud-Loosdrecht heeft gestaan. Wilt u daarover meer weten dan is het boek De Loosdrechtse porseleinfabriek boven water bijzonder geschikt.
Dit boek is in 2007 door de HKL uitgegeven n.a.v. van het bodemonderzoek in Oud-Loosdrecht in 2000 naar de fundamenten van de fabriek. Die zijn, evenals die van de oven,  ‘boven water’ gekomen.
In 13 hoofdstukken en 5 bijlagen wordt de geschiedenis van de fabriek beschreven.
Het boek bevat184 bladzijden met ruim 300 afbeeldingen in kleur.
De afmetingen zijn: 15 x 21 cm. Het kost 12,00 euro. Voor leden van de HKL is de prijs 9,60 euro.

Bestellingen kunt u doen:

– Schriftelijk: Historische Kring, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1232 KM Loosdrecht

– Via e-mail: <info@hkloosdrecht.nl>

– Telefonisch (035) 582 4841

Bestellingen uit Loosdrecht en naaste omgeving worden zonder bijkomende kosten uitgevoerd. Bij toezending als brievenbuspost in Nederland brengen wij € 5,00 verzendkosten in rekening.


Jaarverslag over 2020
Nieuwjaarsreceptie:
De bijeenkomst voor medewerkers en bestuur, als eerste ‘activiteit’ in het nieuwe kalenderjaar
2020, was gezellig en opgevrolijkt met accordeonmuziek van Klaus en een jaaroverzicht op rijm
van Cor. Vele handen maakten dat er een ontspannen samenzijn was én dat er werd klaargezet
en opgeruimd samen!
Algemene Ledenvergadering: Deze werd tot nader order uitgesteld vanwege corona dreiging.
Bevrijding 75 jaar: Daar is, ondanks corona veel tijd in gestoken. En, met een geweldig
resultaat! Een gedenkwaardige uitgave van ons kwartaalblad nr. 207. Daarin blikken we terug
naar veel zaken die in de tweede wereldoorlog, met name in Loosdrecht, zijn ervaren. De
herdenking bij het monument was ook heel anders. Het plantsoen rondom het monument is in
een nieuw jasje gestoken en gedurende vele maanden, vanaf 5 mei, hebben er een viertal
spandoeken verhalen uit ons kwartaalboekje 207 voor elke bezoeker tot ‘naslagwerk’ gediend.
Al die inspanningen, samen met SLOEP, werden en worden nog steeds erg gewaardeerd! Ver in
het najaar zijn de informatie panelen van de Y.L.P. (de IJsclub Loosdrechtse Plassen) weer terug
gebracht en de banners opgeborgen.
Bestuur en Magneet: Een deel van de werkzaamheden verplaatste zich naar privé, alleen
vergaderingen werden overgeslagen. Per e-mail hielden de bestuursleden, maar ook redactie en
werkgroep leden, contact. Werkzaamheden gingen door en de nodige beslissingen werden
genomen. In en rond ‘De Magneet’ is daarnaast weer veel verder verbeterd. Jammer dat
spontane bezoekjes nu vooraf gepland moesten worden. Hopelijk komen er weer betere tijden,
met minder gezondheid bedreigende omstandigheden. De klus van onze vaste terrein verzorgers
wordt ze helaas te zwaar. Eén of meer vrijwilligers worden hiervoor gezocht!
Contacten, daarin ligt de kiem voor het voortbestaan van de HKL, zowel persoonlijk als via de
media. Bij alles blijkt dat de betrokkenheid van velen uit de bevolking wel gewoon voortduurt! De
HKL is bij velen blijvend in beeld en dienaangaande worden we ook steeds benaderd om onze
kennis bij allerlei zaken in te brengen.
Kwartaalblad: Ook dit jaar hebben we weer veel informatie naar U als leden kunnen sturen.
Vooral nr. 207 sprong daaruit! Vele reacties uit binnen- en buitenland met meestal ook
bestellingen! De redactie doet z’n best, maar zonder Uw inbreng zou dat erg moeizaam zijn. Fijn
dat er veel met ons gedeeld wordt, ten behoeve van informatie voor ons nageslacht! Ook al die
bezorgers waar steeds weer op kan worden gerekend: ook van hieraf bedankt!
Activiteiten:
De Jaarmarkt op 26 augustus is afgeblazen. De feestweek kon eveneens geen doorgang
vinden, we konden daar dus geen dia’s laten zien.
Sypesteyn konden we van dienst zijn met materialen voor activiteiten en tentoonstellingen. Voor
informatie in verband met jubilea werden we geraadpleegd.
De
dia avond is ook niet door gegaan vanwege corona.
Presentaties bij de Beukenhof:
Na februari hebben we ook deze moeten staken.

Website en Facebook pagina HKL:
De positieve reacties en discussies rond vooral de geplaatste oude foto’s tonen aan dat ook deze
in een behoefte voorzien. Doel van plaatsing van foto’s is steeds educatief. Aankondigingen en
mededelingen bereiken de bezoekers van het internet zo ook veel sneller dan op papier.
Trees Lamme en Cor Lam
(voorjaar 2021)


Bijlage: Verklaring van de Kascontrolecommissie
Verklaring
In februari 2021 heeft de kascommissie van de Historische Kring Loosdrecht middels digitale
middelen inzage gehad in de financiële stukken over het boekjaar 2020.
Deze commissie bestaande uit mevrouw E. Kruijt en de heer C.J. Niesing, verklaart de
boeken via digitale middelen te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden en
stelt de ledenvergadering voor het bestuur voor het boekjaar 2020 decharge te verlenen.
Aldus opgemaakt en digitaal getekend te Nieuw Loosdrecht in februari 2021.

Was getekend 15-02-2021: E. Kruijt

Was getekend 16-02-2021: C.J. Niesing


Secretaris: Mw. T. Lamme, Oud-Loosdrechtsedijk 87, 1231 LR Loosdrecht, T (035) 582 3735, E: gjlamme@planet.nl

Penningmeester: Dhr. K. Eckardt, Nieuw-Loosdrechtsedijk 142, 1231 LC Loosdrecht, T (035) 582 4388, E: eckardt@hkloosdrecht.nl


 

HKL GESLOTEN!
Helaas zijn door de corona-maatregelen de regels ook voor ons aangescherpt. Wij zijn daardoor genoodzaakt het HKL-gebouw ‘De Magneet’ tot een nader te bepalen datum te sluiten.
Wel zijn wij bereikbaar op afspraak. Stuur dan een mailtje (info@hkloosdrecht.nl) naar ons met het verzoek of vraag.


ACTIVITEITEN:


BEKNOPTE EXPOSITIE VAN DE HKL IN HET GEMEENTEHUIS

DE KERK VAN OUD-LOOSDRECHT


In de hal van het gemeentehuis (Rading 1) is een gloednieuwe brede vitrine voor de drie Historische Kringen van Wijdemeren opgesteld. Iedere kring heeft een sectie naar eigen idee ingericht. Ons deel is gevuld met informatie en voorwerpen uit ons depot over de Hervormde Kerk van Oud-Loosdrecht.

> > > lees meer > > > >


MAATREGELEN I.V.M. DE CORONA EPIDEMIE

Het bestuur van de Historische Kring Loosdrecht (HKL) heeft besloten ‘De Magneet’, normaal geopend op woensdagochtend van 10:00 – 12:30 uur en -avond van 19:30 – 20:00, gesloten te houden.
Hoewel de coronamaatregelen voor diverse instellingen versoepeld worden, vinden wij het risico voor bezoekers nog te groot.
Dit wil niet zeggen dat de HKL stil zit. De vrijwilligers doen hun werk met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. Dat betekent dat vragen over historische onderwerpen gewoon gesteld kunnen worden via e-mail (info@hkloosdrecht.nl).
Wij zijn uitsluitend op afspraak bereikbaar, bijvoorbeeld voor het inleveren van voorwerpen, foto’s, documenten etc. Het eerste contact verloopt vaak via de mail of het contactformulier op deze site en is dit onderling af te stemmen. Op deze manier blijven we beschikbaar voor belangstellenden. Uiteraard met in acht neming van de 1,5 meter regel en alle andere maatregelen (verkouden, koorts etc.).


Nieuw boekje van de Historische Kring Loosdrecht:
Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht
Loosdrecht heeft een heftige oorlogstijd doorgemaakt waarover nu deze bundel is verschenen met vele verhalen van mensen die het persoonlijk hebben meegemaakt.
Alle aspecten komen aan bod: de bezetting, de door de bezetter ingebruikname van het vliegveld met als villa vermomde bunkers, het niet aflatende verzet, het inkwartieren van Duitse soldaten bij burgers, de represailles tegenover het oude gemeentehuis, de misdaden van SS’ers in het Witte Huis en de bevrijding, met tegelijkertijd twee burgemeesters. Persoonlijke getuigenissen maken de verhalen in deze uitgave, kortom een gevarieerd beeld van een dorp waar zich in die jaren veel boeiends afspeelde, in zomer èn winter, nare dingen maar ook mooie.
Het merendeel van de in het boek getoonde afbeeldingen komen uit het archief van de HKL, enkele zijn beschikbaar gesteld door inwoners van Loosdrecht en daarbuiten.
Het eerste exemplaar hebben we bij het gemeentehuis afgegeven voor onze burgemeester, Chrys Larsen.
De uitgave is in zwart-wit, zoals het tijdsbeeld was, het formaat 21 x 15 cm en telt 132 bladzijden.
De prijs is € 7,95


HELAAS….. de jaarvergadering is afgelast!

De geplande jaarvergadering van de Historische Kring Loosdrecht kan op 24 maart niet doorgaan vanwege de landelijke Corona richtlijnen. We zullen een nieuwe datum aangeven zodra bekend is wanneer het besmettingsgevaar over is.

Namens het bestuur:           Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn


Dit was de AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING  in de Gereformeerde Kerk

**********************************************************************************

Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie. Om 19.45 uur begint de vergadering.

AGENDA VOOR HET HUISHOUDELIJK GEDEELTE

 1. Opening
 2. Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2019. Een exemplaar kunt U, tijdens de openingstijden in De Magneet halen.
 3. Jaarverslag secretariaat over 2019. Hiervan kan een exemplaar na de vergadering worden gemaild.
 4. Financieel verslag over 2019 en begroting voor 2020 door de penningmeester middels een Power Point presentatie. Deze gegevens kunnen ook, na verzoek op de vergadering, worden gemaild.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie. De commissie, bestaande uit Piet Lam en Els Kruijt, brengt verslag uit van hun bevindingen waarna de vergadering décharge kan verlenen. Piet Lam is aftredend. Voor hem zal ter vergadering een opvolger dienen te worden gekozen.
 6. Magneet Vele verbeteringen zijn aangebracht, waaronder betere isolatie.
 7. Bestuursverkiezing Aftredend zijn dit jaar Ernst Kasteleijn en Klaus Eckardt. Gelukkig stellen zij zich herkiesbaar! Tegenkandidaten kunnen, overeenkomstig de statuten, bij het bestuur worden voorgedragen tot 18 maart 2020. Als kandidaat bestuurslid draagt het bestuur voor Taco Bruinsma.

Als de ledenvergadering hiermee in kan stemmen wordt Taco deze vergadering benoemd.

 1. Redactie De redactie van ons periodiek bestaat uit Jaap van Waveren, John Mol en Arie de Kloet. Voor vooral kortere stukjes kopij staan ze open!
 2. Benoeming Ereleden Inhoudelijke gegevens blijven ‘onder de pet’ tot op de vergadering.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting vergaderdeel, gevolgd door een PAUZE

———————————————————————————————————————

NA DE PAUZE: Over het ambacht van de smid, in het verleden waren er zelfs vijf smeden in Loosdrecht, wordt verteld door Jasper Daams.

———————————————————————————————————————

ACTIVITEITEN 2020:

Zaterdag 2 mei t/m dinsdag 5 mei: Tentoonstelling 75 jaar bevrijding (zie hier onder)

Woensdag 26 augustus: Nootwegjaarmarkt vanaf 1300 uur.

Zaterdag 12 september: Open Monumentendag.

Vrijdag  13 november: Dia-avond in de Geref. Kerk naast De Magneet.

———————————————————————————————————————

Loosdrechtse geschiedenis behouden

Herinneringen aan de evacuatie uit Loosdrecht, het dagelijkse leven in de oorlogsjaren en de eerste Canadese tanks op de dijk.

Met het verstrijken van de jaren vervagen de beelden in ons hoofd. Maar ook dia’s en foto’s zijn niet onbeperkt houdbaar. Om te voorkomen dat de geschiedenis langzaam verdwijnt is de Historische Kring Loosdrecht dringend op zoek naar foto’s, dia’s, filmbeelden, voorwerpen uit vervlogen jaren.

Voor een project rondom 75 jaar bevrijding gaat het voornamelijk om foto’s uit die periode, maar ook foto’s van de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn welkom voor ons digitale archief. De originele krijgt u retour na verwerken.

Onlangs vond een goed bezochte dia-avond plaats in de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Loosdrecht. Zo’n 95 Loosdrechters kwamen kijken en luisteren naar beelden en anekdotes over de oorlogsjaren. Enkele van hen zorgden voor aanvullingen door middel van verhalen en foto’s die ingebracht werden.

Interesse in hoe wij te werk gaan en hoe wij de geschiedenis van Loosdrecht levend houden? Kom eens kijken op woensdag in ‘De Magneet’ aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, woensdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 19.30 tot 22.00 uur. Of mail ons: info@hkloosdrecht.nl

13 november 2019: DIA-AVOND. Gereformeerde kerk Nieuw Loosdrecht, Nieuw-Loosdrechtsedijk 55, Loosdrecht – 20:00 tot 22:00 uur
Het beloofde weer een ouderwets gezellige dia-avond te worden. Arie de Kloet had een prachtige dia-serie gemaakt over de jaren 1930-1945. De avond werd erg goed bezocht. Er waren ook veel mensen van buiten het dorp. Het was een geslaagde avond.

14 september 2019: Open Monumentendag

De Open Monumentendag op zaterdag 14 september 2019 heeft als thema:
“PLEKKEN VAN PLEZIER”

We hebben dat voor Loosdrecht vertaald als een presentatie van ‘plekken van plezier’ door de jaren heen.
Dit keer geen monumenten. Die zijn opgenomen in een fietstocht of wandeling en op deze dag verkrijgbaar bij de Historische Kring Loosdrecht.
De fotopresentatie is te zien in ‘de Magneet’, het verenigingsgebouw van de Historische Kring Loosdrecht van 10:00uur tot 16:00uur.
Het is een permanente vertoning van foto’s en prentbriefkaarten van diverse locaties, zoals zwembaden, watersport, Koninginnedag, bevrijdingsoptochten en sport en spel in Loosdrecht.
Ongelofelijk dat er behalve een binnenbad, in heel Loosdrecht nu geen openlucht zwembad meer bestaat. Des te leuker is het om de rijke watersporthistorie terug te zien.

Locatie: Historische Kring Loosdrecht, gebouw ‘de Magneet’, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a 1231 KM Loosdrecht.


28 augustus 2019: JAARMARKT op de Nootweg. De Historische Kring Loosdrecht is met een kraam aanwezig met eigen boeken, DVD met periodieken 1974 tot 2018, CD Genealogie, losse periodieken, landkaarten etc. Ook een fotoquiz ontbreekt niet om uw kennis van het dorp te testen.

ZOMERTENTOONSTELLING “IK DENK AAN JE”
De Historische Kring Loosdrecht heeft meegewerkt aan de unieke tentoonstelling “Ik denk aan je” in de hervormde Sijpekerk in Nieuw-Loosdrecht. Het is een verzameling oude poëziealbums en gelegenheidsgedichten van veel (oud-) Loosdrechters. De soms ontroerende gedichtjes zijn prachtig geïllustreerd met de welbekende mooie albumplaatjes en soms kleurrijke tekeningen. De verzameling geeft een interessant inzicht in de ontwikkeling van gedichten en versjes in de 19e en 20e eeuw.
De tentoonstelling is elke zaterdag, van 13 juli t/m 14 september, te zien in de Sijpekerk. Deze is geopend van 11:00 tot 16:00 uur. Ook kunt u genieten van orgelspel op het prachtige orgel van deze kerk. De entree is gratis (zie: www.sijpekerk.nl).

14 september 2019: OPEN MONUMENTENDAG. Gebouw de Magneet, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, Loosdrecht (achter de gereformeerde kerk)
Thema van deze Open Monumentendag is “Plekken van plezier”.
U kunt een doorlopende vertoning bekijken van foto’s en prentbriefkaarten van zwembaden, watersport, Koninginnedag, bevrijdingsoptochten en sport en spel in Loosdrecht. Ongelofelijk dat er behalve een binnenbad, in heel Loosdrecht nu geen openluchtzwembad bestaat, terwijl er 9 zijn geweest. Des te leuker is het om de rijke watersporthistorie terug te zien.

TENTOONSTELLING OP KASTEEL-MUSEUM SYPESTEYN.

Van 22 mei tot 27 oktober 2019:
Wie was De Mol? Ambities in Hollands Porselein

Wie was De Mol? is het verhaal van dominee de Mol, een verhaal over Loosdrecht en een ambitieus man in een ambitieuze tijd. Het dorp Loosdrecht kreeg in 1753 een markante nieuwe dominee: Johannes de Mol.

>>>lees meer<<<


Project Tijddetectives

Op dinsdag 2 april waren de kinderen van de basisschool ‘De Sterrewachter’ aanwezig bij de HKL in verband met een project waarbij aandacht werd besteed aan het verleden. Met vier onderwerpen in de sfeer van hun project werd in kleine groepjes aandacht geschonken aan turf, Loosdrechts porselein en het werk van de Historische Kring. Buiten was er ervaring op te doen door het afzoeken van gronden met een detector. Meester Bas is de grote motor achter dit project, bijgestaan Jeannette Kuhn, Trees Lamme en Cor Lam en ouders en collega’s.

Klik op deze link voor verdere informatie


JAARVERGADERING OP DINSDAG 26 MAART 2019
in de Gereformeerde Kerk Nieuw-Loosdrechtsedijk 55 te Nieuw-Loosdrecht.

*************************************************************************************

AGENDA VOOR HET HUISHOUDELIJK GEDEELTE

 1. Opening
 1. Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 27 maart 2018
  Een exemplaar kunt U, tijdens de openingstijden in De Magneet halen.
 1. Jaarverslag secretariaat over 2018.
  Hiervan kan een exemplaar na de vergadering worden gemaild.
 1. Financieel verslag over 2018 en begroting voor 2019 door de penningmeester middels een Power Point presentatie. Deze gegevens kunnen ook, na verzoek op de vergadering, worden gemaild.
  1. Verslag van de kascontrolecommissieDe commissie, bestaande uit de heren  Willem Hein Vunderink en Piet Lam, brengt  verslag uit van hun bevindingen waarna de vergadering décharge kan verlenen.
   Willem Hein Vunderink is aftredend. Voor hem zal ter vergadering een opvolger worden gekozen.
  1. Magneet: Na een jaar gebruik gebeurt er nog veel om het gerieflijker te maken.
  1. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn dit jaar Henk Zeldenrijk en Arie de Kloet. Gelukkig stellen zij zich herkiesbaar! Tegenkandidaten kunnen, overeenkomstig de statuten, bij het bestuur worden
   voorgedragen tot 20 maart 2019.
  1. Redactie: De redactie van ons periodiek bestaat uit Jaap van Waveren, John Mol en Arie de Kloet. Voor vooral kortere stukjes kopij staan ze open!
  1. Rondvraag
  1. Sluiting vergaderdeel, gevolgd door een PAUZE

NA DE PAUZE: Mevrouw F.M.G. Wisse Smit hield een voordracht over begraven door de eeuwen heen, met een blik op de Loosdrechtse begraafplaatsen.


Het nieuwste boekje van Cor Lam, getiteld ‘Dorpsleven’ is bij de HKL verkrijgbaar.
>>>lees meer<<<


Lezing: VAN VEEN TUT TURF
Op vrijdag 18 januari 2019 organiseerden de Historische Kring “In de Gloriosa” en stichting “Stalpaert” weer een lezing met dit keer als thema de vervening. >>>lees meer<<<


BOEKENVERKOOP ACTIE (deze decemberactie geldt nu helaas niet meer)

AANBIEDINGEN
In de Magneet beschikken we over minder ruimte dan in het Drieluik en daarom willen we onze voorraden verkleinen. De uitgaven (van sommige is slechts één exemplaar voorradig) bieden wij u aan tegen aantrekkelijke prijzen. Misschien is er iets voor u bij als leuk cadeau voor de komende feestdagen!

Klik op deze link voor verdere informatie


DIA-AVOND IN NOVEMBER
De jaarlijkse dia-avond georganiseerd door de Historische Kring Loosdrecht was op vrijdagavond 16 november
Samen met de leden van de werkgroepen van de HKL heeft Arie de Kloet uit de archieven van de HKL wederom een spannende serie dia’s samengesteld met als thema:

“BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI”

Het was weer een informatieve, ontspannen en succesvolle avond met mooie en scherpe beschouwingen van Arie en mede door de vaak hilarische opmerkingen uit de zaal.
Deze avond is zeker ook voor niet leden bedoeld. U bent van harte welkom op vrijdag 16 november in de gereformeerde kerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 55.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis. Zaal open om 19:45 uur. Koffie met koekje verkrijgbaar.

Noteert u de datum alvast in de agenda?

Een van onze bekendste boeren, burgers en buitenlui uit het verleden van LOOSDRECHT.


Jaarmarkt 2018
Wij waren weer volop aanwezig op de afgelopen jaarmarkt, woensdag 29 augustus, op de Nootweg. We hadden leuke aanbiedingen en interessante boeken te koop. En men kon een quiz doen naar aanleiding van oude foto’s met vragen in multiple choice. Mede vanwege het slechte weer hebben slechts 38 mensen meegedaan.

De foto die het minst goed geraden werd, was die van de tijdelijke filmset aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. Verder werden het bestuur van de Raiffeisenbank en de zeilboot Zestienkwadraat (16m2) niet altijd herkend.
Uit 7 deelnemers met slechts 1 fout werden de winnaars getrokken: 1. P. v.d. Tweel, 2. W. van Zoomeren. 3. Martin Oudshoorn. Zij zijn uitgenodigd om een prijs te komen uitzoeken in de Magneet.
Uitslag: 1. Jachthaven Van Dijk, 2. Het Huys met de Twee Oogen, 3. Het bestuur van de Raiffeisenbank, 4. Het terras bij het Witte Huis, 5. De schade was ontstaan door een ontploffing, 6. De film was: ‘The girl in hyacinth blue’, 7. Cornelis Snel was veldwachter, 8. De zeilboot was een Zestienkwadraat (16m2).

Helaas eindigde de dag, net zoals vorig jaar, in veel nattigheid. Volgend jaar hopen we u weer met beter weer te zien.

Foto: Jan de Kloet

Met dank aan de Loosdrechtse tekenaar: ‘Harmen ten Broeke’.


HKL-periodiek zomer 2018

 

In de maand juni is het 200ste nummer van ons HKL-periodiek uitgekomen. Secretaris Trees Lamme hield een leuke toespraak voor de aanwezige redactie- en werkgroepleden. Ook oud-redacteuren waren aanwezig.

Trees had veel werk besteed aan het ontstaan van deze 200 nummers; hoe het allemaal is begonnen in 1974.
In de middag werd door John Mol, die overigens al 25 jaar redacteur is, in tegenwoordigheid van de pers en een kleine afvaardiging van de HKL het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Freek Ossel, die nogmaals onder woorden bracht hoe belangrijk het is om de historie van ons dorp vast te leggen voor de lokale gemeenschap.

 

In dit periodiek staat een mooi artikel over de V.O.C., geschreven door Dik Mur. De daarbij behorende twee bijlagen staan op deze website en zijn hier te downloaden.


De MAGNEET

Heeft U al eens een kijkje genomen in het nieuwe onderkomen van de HKL? Kom dan op een woensdagmorgen (10-12:30) of -avond (19:30-22:00) eens langs en bewonder wat we allemaal hebben verzameld.
Wellicht heeft u zelf nog materiaal waarvan u vindt dat het bewaard moet worden voor het nageslacht.


Kasteel-Museum Sypesteyn presenteert van 6 mei tot en met 28 oktober 2018:
‘De porseleinfabriek boven water’
Dit is de tweede in een reeks van voorlopig drie tentoonstellingen, waarmee Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht zich presenteert als plek om kennis te nemen van het spannende verhaal van het Hollands porselein.

Deze tentoonstelling komt mede tot stand in samenwerking met de Stichting Loosdrechts Porselein (SLOP) ), Historische kring Loosdrecht en de Vrienden van Kasteel-Museum Sypesteyn.
> > > lees meer > > > >


HKL JAARVERGADERING</P.

Dinsdag 27 maart a.s. werd de jaarvergadering gehouden in de Geref. kerk aan de NLdijk 55. Na de pauze kwam Frits Erdmann vertellen over Zonnestraal, de architectuur en de vraag waarom het is voorgesteld voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

 


GENEALOGIE
De nieuwste uitgave van de Historische Kring Loosdrecht:

CD-Genealogie 2018

Deze nieuwe CD-ROM bevat inmiddels meer dan 150.000 persoonsnamen, waaronder een gekoppelde database van 54.000 personen. Niet allemaal Loosdrechters, maar wel gekoppeld aan. Veel mensen uit Breukeleveen, Tienhoven, Kortenhoef, ’s-Graveland, Loenen, Hilversum, en andere omliggende plaatsen zijn toegevoegd. Naast deze gegevens uit doop-, trouw-, en begraafboeken (ook gescande originele boeken), Burgerlijke Stand, Rechterlijke- en Notariële archieven, zijn er extra bronnen toegevoegd. Benieuwd naar wat er precies op staat? Klik hier.

 


Voornemens in het nieuwe jaar:

Lid worden van de HKL!
meldt U aan!

 


2018

Ook in 2018 houden wij de historie levend!

De Historische Kring wenst u een voorspoedig en gezond 2018!

 


CONTRIBUTIEBETALING 2018
De inning van de contributie bezorgt ons elk jaar enorm veel werk en brengt helaas ook kosten met zich mee. Om ons werk en kosten te besparen verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage, minimaal 15,00 euro, nu alvast over te maken met vermelding van uw lidmaatschapsnummer of uw adres. Bij voorbaat onze dank.

 


AANBIEDINGEN
In de Magneet beschikken we over minder ruimte dan in het Drieluik en daarom willen we onze voorraden verkleinen. Deze uitgaven (van sommige is slechts één exemplaar voorradig) bieden wij u aan tegen aantrekkelijke prijzen.

 


2017 is voor de Historische Kring Loosdrecht een bijzonder belangrijk jaar geweest. Wij vierden het 45-jarig bestaan en openden ons nieuwe verenigingsgebouw ‘De Magneet’ op 23 september. Wethouder Theo Reijn heeft toen onder grote belangstelling officieel het nieuwe pand van de HKL aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a geopend.
De Kortenhoefse acteur Joop Glijn trad op als de Oud-Loosdrechtse dominee Joannes de Mol. Hij had een prachtig verhaal dat goed in de smaak viel bij de aanwezigen.

>>> meer info >>>


KOPIJ VOOR HET KWARTAALBLAD
Om de komende jaren de diversiteit aan artikelen voor ons kwartaalblad te kunnen voortzetten hebben wij behoefte aan bijdragen. Wij roepen u op ons uw familieverhaal toe te sturen, een stukje over een bijzondere gebeurtenis, een afbeelding waarover u iets weet te vertellen of waaraan u een leuke herinnering hebt, enz. Het hoeven geen kant en klare verhalen te zijn. Het gaat om interessante gegevens waarmee wij aan de slag kunnen.

 


OPROEP
Wij zoeken iemand die geluidsbanden met vraaggesprekken met bekende Loosdrechters wil uitwerken voor artikelen voor ons periodiek.

 


De nieuwste uitgave van de Historische Kring Loosdrecht:

CD-Genealogie 2018.

Deze nieuwe CD-ROM bevat inmiddels meer dan 150.000 persoonsnamen, waaronder een gekoppelde database van 54.000 personen. Niet allemaal Loosdrechters, maar wel gekoppeld aan. Veel mensen uit Breukeleveen, Tienhoven, Kortenhoef, ’s-Graveland, Loenen, Hilversum, en andere omliggende plaatsen zijn toegevoegd. Naast deze gegevens uit doop-, trouw-, en begraafboeken (ook gescande originele boeken), Burgerlijke Stand, Rechterlijke- en Notariële archieven, zijn er extra bronnen toegevoegd. De prijs per CD is 12,50 Euro (exclusief porto) en te bestellen bij de Historische Kring Loosdrecht met vermelding van CD-Genealogie en uw naam en adres