CD HKL-Genealogie

 

            Wat staat er op de CD-rom HKL-genealogie? 

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Verklaring van afkortingen:      

             - HKL = het tijdschrift van de Historische Kring Loosdrecht, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM Loosdrecht (tel: 035-5820326)         

             - HNA = Het Nationaal Archief. Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag (tel: 070-3315400)    

             - GAL = het oud-archief van de Gemeente Loosdrecht aanwezig in het Streekarchief te Hilversum        

             - MIJNDEN = De inventaris van het archief van de heerlijkheid Mijnden, aanwezig in Het Utrechts Archief.        

             - ORA = oud-rechterlijk archief van Loosdrecht, aanwezig in het Streekarchief te Hilversum       

             - HUA = Het Utrechts Archief. Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht (tel: 030-2866611)            

             - NHA.= het Noord Hollands Archief, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem (tel: 023-5172700)          

             - SAGV = het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum (tel: 035-6292646)         

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         

            DTB's:           

             

            Doopregister Oud-Loosdrecht, 1637-1813 (HUA, inv. nr. 276)

             

            Doopregister Herv. Kerk Oud-Loosdrecht 1813-1876       

                         

            Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1645-'46, 1675-1811 (HUA, inv. nr. 277, 277a, 277b)        

                        (NB.: de dopelingen zijn bijeengebracht op familienaam!)    

            Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1675-1702 (HUA, inv. nr. 277)

                        (dit i.v.m. de doopgetuigen)         

            Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1703-1720 (ook gescand)        

                        (dit i.v.m. de doopgetuigen)

Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1730-1811 gescand                 

 

Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1812-1839

                         

            Huwelijksregister Oud-Loosdrecht, 1637-1808 (HUA, inv. nr. 276/278)

                         

            Huwelijksregister Nieuw-Loosdrecht, 1719-1730 (HUA, inv. nr. 279a) +          

           

Huwelijksregister Nieuw-Loosdrecht, 1730-1811 (HUA, arch 28, inv.nr. 23/29)          

                        (NB.: deze zijn geklapperd op voornaam, patroniem of achternaam)         

                         

          Lidmatenregister Nieuw-Loosdrecht, 1719-1729 (HUA, inv. nr. 277a)

 

††††††††††† Lidmatenregister Oud-Loosdrecht, 1828 en 1857  

           

           Register van begraven van de Geref. kerk Nieuw-Loosdrecht. 1650-1655                      

           

Register van begraven van de Geref. kerk Nieuw-Loosdrecht. 1748-1812         

           

Register van begraven van de Geref. kerk Oud-Loosdrecht. 1783-1812 (HUA, DTB 30)

 

Grafstenen in de Sijpekerk; de situatie zoals die in 1993 nog was. De stenen liggen inmiddels anders.

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Naamregisters op de volgende archiefinventarissen: 

                         

            Oud archief van de Gemeente-archief Loosdrecht (GAL):   

            Inv.nr. + beschrijving:        

                         

            4,4b Publikatie dank- en bededagen, 1720-1755        

            5    Publikaties van de baljuw, 1720-1755         

            6    Publikatie van dHr. Deutz      

            7    Ordonnantie op straatschenderijen, 1664  

            8    Reglement voor het Gerecht, 1621  

            9    Reglement van het dorp Loosdrecht, 1612

            10   Tractementen schout, schepenen, etc. 1692       

            11   Adres van het gemeentebestuur, 1802      

            12   Reglement voor het gemeentebestuur, 1804       

            13   Extract aanstelling ambtenaren, 1803       

            14   Procuratie schout Van Steenwijk, 1716     

            15   Nominaties buurmeesters en schepenen, etc. 1742-1776        

            16   Aanstelling F.v.der Hagen tot schoolmeester, 1807       

            17   Verkiezing vaste municipaliteit, 1796         

            18   Notulen van buurspraken, 1692-1698       

            19   Register van de notulen van het Gerecht, 1703-1794    

            20   Kopie brieven aan het Gerecht 1769-1809

            21-1 Kopie brieven aan het Gerecht 1703-1811, deel 1        

            22     idem deel 2    

            22-1 idem deel 3     

            23   Ordonnantie op het houden van bijen, 1639        

            24   publikatie tiende penning, 1734      

            25   publikatie ivm de veenderij   

            26   publikatie uitgaande van het Gerecht, 1675-1795           

            26-1 Ordonnantie achterhalen doodslagers, 1687      

            27   Ordonnantie op het venen, 1614    

            28   Lijst van geadmitteerde personen  

            30   Publikatie ivm verhuren van kamers, 1762

            31   Reglement voor de Nachtwacht, 1763       

            32   Instructie voor broodwegers, 1793 

            33   Concept brandkeur, 1716     

            34   Brandkeuren, 1784, 1802     

            35   Lijst van personen voor brandspuitbedieners, 1820       

            36   Geschil brandmeesters, municipaliteit, 1801-1805         

            38   Resolutie van het Gerecht ivm verhuur van kamers, 1760        

            39   Acten van indemniteit, 1762-1783 (+ dienstplichtigen, 1801)   

            40   Vergunning voor Dirkje Hendrikse om in Loosdrecht te wonen, 1745.

            41   Resolutie Ambachtsvrouwe wekelijkse collecte t.b.v. de weeskas, 1762       

            42   Reglement Ambachtsheer inzake weesmeesters en voogden, 1769  

            44   Overeenkomst weesmeesters en kerkeraad omtrent bedeling armen, 1772 

            46   idem, 1789       

            47   Request weesmeesters inzake steun voor de weeskas, 1761 

            48   Ondersteuning van het gemeentebestuur inzake de vervening, 1798-1801  

            49   Verklaring van weesmeesters van ontvangen gelden voor de weeskas, 1810         

            50   Vergadering van kerkelijke en gemeentelijke weesmeesters over het beheer van het weeshuis, 1798      

            51   Register rekeningen van het Gerecht, 1699-1794           

            52   KopieŽn van rekeningen dorpslasten, 1774-1810

            53   Inv. nr. 53 is een kopie van nr. 52   

            54   Rekening van ontvangsten en uitgaven over de dorpslasten gedaan door de buurmeester, 1739-1752. 

            55   Rekening van bode Oudenheijn, 1689,'90

            56   Brieven aan Alewijn, 1768    

            57   Rekening aan armmeesters O.L., 1773     

            58   Rekesten procureurs 1675-1695    

            59   Overeenkomst Gerecht en te Amsterdam wonende ingelanden,1678

            60   Rekest inwoners Amsterdam met buitenplaatsen te Loosdrecht,1698

            63   Rekest van het gerecht om tol te mogen heffen. 17e-eeuw.    

            65   Rekest van kerkmeesters voor onderhoud kerkpad. 1699        

            66   Rekening en verantwoording buitengewone omslag. 1700       

            67   Bestek met voorwaarden reparatie Mijndense sluis. 1711        

            69   Stukken betreffende het graven van een haven te Naarden. 1712.    

            70   Rekening en verantwoording herstel Bloklaan. 1743.    

            71   Betaling van 's-Graveland aan Loosdrecht. 1751-'69     

            72   Bestek voor het baggeren van een sloot bij de Bloklaan. 1776

            73   Bestek voor het maken van de brug bij de Mijndense sluis. 1797       

            74   Resolutie i.v.m. kosten reparatie toren Sijpekerk. 1803 

            75   Missive i.v.m. plundering. 1787       

            76   Assignaten. 1795       

            77   Stukken betreffende inlevering assignaten. 1795

            78   Afstand aanspraak op vergoeding t.g.v. diaconie-armen. 1802

            79   Vergoede kosten inkwartiering van troepen. 1795          

            80   Nota van diverse rechtsgeleerden houdende advies over de vraag of de buren van Oud-Over  

                   verplicht zijn bij te dragen in de kosten van de reparatie van de kerk te Loenen; 1746.     

                   Gedrukt, met ondergeschreven verslag van een vergadering van ingelanden van dat kerspel, 1747          

            81   Resoluties van de Staten van Holland en West Friesland houdende voorschriften betreffende de           

                   invordering van de 100e en 200e penning en de verpondingen; 1698, 1729

            82   Uittreksel uit het generaal register van de ordinaris verponding, houdende opgave van de      

                   verponding voor Loosdrecht over de jaren 1632, 1647, 1652, 1657, 1666. Afschrift 1725.

                   Met uittreksel over het jaar 1734.    

            83   Register van de gaarder aangevende de te betalen en de geÔnde gewone en         

                   buitengewone verponding, het huisgeld en zeedijksgeld over de jaren 1752-1762 

                         

            ----------------------------------------------------------      

                         

            Oud Rechterlijk Archief Loosdrecht (ORA):   

            Inv. nr. + beschrijving        

                         

            1178  Resolutieboek van het baljuwschap 1765-1807

            1179  Reglement voor criminele en civiele rechtspraak, 1804         

            1180  Verslag weigering baljuw 1765    

            1181  Instructie gerechtsdienaar 1799-1805    

            1182  Rekest aanstelling procureur J.v.d.Vliet, 1788  

            1183  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken 1619-1631     

            1184  Dorpsgerechten Loosdrecht 1642-1655 

            1185  idem 1679-1696      

            1186  idem 1707-1712      

            1187  idem 1714-1717      

            1188  idem 1717-1724      

            1189  idem 1724-1728      

            1190  idem 1728-1732      

            1191  idem 1732-1742      

            1192  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1619-1810    

            1193  Dorpsgerechten 1752-1755          

            1194  idem 1755-1763      

            1195  idem 1763-1764      

            1196  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1619-1810    

            1197  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1765-1781,1788     

            1198  Criminele rol des Gerechts van Loosdrecht beginnende met 23 dec. 1785

                      en eindigende met 13 Julij 1801. 

            1199  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1801 nov. - 1810.   

            1200  Stukken betreffende voor het gerecht gevoerde lijfstraffelijke en     

                      boetstraffelijke processen, 1623-1647 en 1693-1721.

            1201  idem, 1722-1737     

            1202  idem, 1737-1750     

            1203  idem, 1751-1755     

            1204  idem, 1756-1762     

            1205  idem, 1763    

            1206  idem, 1764-1765     

            1207  idem, 1766-1768     

            1208  idem, 1769-1775     

            1209  idem, 1776-1780     

            1210  idem, 1781-1785     

            1211  idem, 1786-1790     

            1212  idem, 1791-1795     

            1213  idem, 1796-1800     

            1214  idem, 1801-1807     

            1215  idem, 1808-1811     

            1216  Publicaties door de baljuw inzake gepleegde delicten en uitgeloofde premies voor de     

                      opsporing van wetsovertreders, alsmede betreffende de instelling van een burgerwacht; 1713-1778.  

            1217  Rol van civiele zaken, met aantekeningen betreffende bestuurlijke zaken,              

                      o.a. samenstelling van het bestuur en aanbestedingen; 1650-1660.           

            1333 Register van ontvangst van de 20e en 40e penning op overgedragen goederen en afgesloten      

                      hypotheken en van de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen; 1791.      

                         

            Naamregisters op de volgende archiefstukken m.b.t. Loosdrecht:

                         

            Klapper op de huwelijken uit de Burgerlijke Stand van Loosdrecht. (1811-1934)

                         

            Loosdrechters in het notarieel archief H.P. Schimmel (1815-1819) (HUA inv. nr. 293)

                         

            Loosdrechters in het notarieel archief Loenen a/d Vecht (19e-eeuw) (HUA)      

                         

            Loosdrechters in het Trouwboek van Tienhoven (1712-1811)

 

 †††††††††† de Personele Quotisatie van 1744

 

††††††††††† de Personele Quotisatie van 1808

 

Loosdrechters in dienst bij de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)    

                         

            Handelingen des kerckenraets van de Oude Loosdrecht (1647-1695)

                        (HUA, toegang R 28-1)     

                         

            Morgen en Huisgeld, 1445-1572, Loosdrecht en Mijnden (HNA, Den Haag,      

               3e afd. Staten van Holland, 1445-1572)        

                         

            Memorialen van het Hof van Holland, ca. 1430 - 1460 (HNA, inv. nrs. 1-20)    

                         

            Koptienden van Gooiland, inzake Loosdrecht. 1503 - 1608 (NHA, Haarlem)    

                         

            Kohier van het redres der verpondingen op de huizen van 1732, Loosdrecht 

                        (HNA, Den Haag, Archief FinanciŽn van Holland, inv. nr. 502)        

                         

            "Registre Civique", Ao 1811 (NHA, Haarlem, Frans archief, inv. nr. 538)           

                         

                         

            En verder:     

                         

            Stoelenboek van de Sijpekerk, 18e-eeuws (particulier bezit)        

                         

            Akten van indemniteit 1762-1783 (=GAL, inv. nr. 39)         

                         

            Leerlingenlijst van de Chr. School te Oud-Loosdrecht, 1890-1922           

                         

            Kiezerslijst van de gemeente Loosdrecht 1914-1918           

                         

            Een DATABASE van ruim 60.000 personen   

                         

            Beschrijving van ca. 3000 personen   

                         

            Informatie op TREFWOORDEN m.b.t. Loosdrecht     

                         

            Artikelen verschenen in het HKL-periodiek van 1974-2018

           

            Diverse boeken met interviews van Loosdrechters, uitgegeven door de HKL       

       o.a.: Het Loosdrecht van toen, Meer Loosdrechtse verhalen, Loosdrecht zoals het was, etc.

                         

            Een voorbeeld uit onze grote fotocollectie ANSICHTEN en PORTRETTEN         

                         

            Bibliografie van boeken en tijdschriftbijdragen over Loosdrecht, door B. de Ligt

 

††††††††††† Inventaris van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Loosdrecht 1645-1981

††††††††† aanwezig in het Streekarchief te Hilversum

                         

            Genealogie van de familie Loenen        

 

            Genealogie van families Schipper

             

            Telefoonboeken van Loosdrecht 1936 en 1941        

                         

            Loosdrechters op het internet     

                         

                                                                   Totaal ruim 150.000 persoonsnamen!!!!

                         

            -----------------------------------------------------------    

            Het periodiek van de Historische Kring Loosdrecht is o.a. te raadplegen bij:        

             -  De Historische Kring Loosdrecht (tel: 035-5820326). Geopend woensdag 10-12, 20-22 uur.

             -  De Loosdrechtse bibliotheek a/d Tjalk te Nieuw-Loosdrecht       

             -  Het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum

             -  De Openbare Bibliotheek 's-Gravelandseweg te Hilversum         

             -  De Nederlandse Genealogische Vereniging te Bunnik     

             -  Het Utrechts Archief te Utrecht           

             -  De Rijksuniversiteit van Utrecht         

             -  Het Meertens Instituut in Amsterdam

             -  De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag       

                         

            Aanvullingen, verbeteringen, etc. gaarne vermelden aan de samensteller:          

               F. Brand - mail: ferry@hkloosdrecht.nl          

               november 2020        

             

De prijs per CD is 12,50 Euro (exclusief porto).

Bestellen via tel: 035-5820326 of e-mail: info@hkloosdrecht.nl

U kunt ook Ä 16,00 overmaken op rekeningnr. NL20ABNA0558164390 t.n.v. de penningmeester Historische Kring Loosdrecht, met vermelding van CD-HKL-genealogie (en niet te vergeten uw naam en adres).