CD HKL-Genealogie

 

†††††††††† Wat staat er op de CD-rom HKL-genealogie?

†††††††††† -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

†††††††††† Verklaring van afkortingen:††††††

†††††††††† - HKL = het tijdschrift van de Historische Kring Loosdrecht, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM Loosdrecht (tel: 035-5820326)†††††††††

†††††††††† - HNA = Het Nationaal Archief. Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag (tel: 070-3315400)††††

†††††††††† - GAL = het oud-archief van de Gemeente Loosdrecht aanwezig in het Streekarchief te Hilversum††††††††

†††††††††† - MIJNDEN = De inventaris van het archief van de heerlijkheid Mijnden, aanwezig in Het Utrechts Archief.††††††††

†††††††††† - ORA = oud-rechterlijk archief van Loosdrecht, aanwezig in het Streekarchief te Hilversum†††††††

†††††††††† - HUA = Het Utrechts Archief. Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht (tel: 030-2866611)††††††††††††

†††††††††† - NHA.= het Noord Hollands Archief, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem (tel: 023-5172700)††††††††††

†††††††††† - SAGV = het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum (tel: 035-6292646)†††††††††

†††††††††† -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† DTB's:†††††††††††

††††††††††

†††††††††† Doopregister Oud-Loosdrecht, 1637-1813 (HUA, inv. nr. 276)

†††††††††††

†††††††††† Doopregister Herv. Kerk Oud-Loosdrecht 1813-1876†††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1645-'46, 1675-1811 (HUA, inv. nr. 277, 277a, 277b)††††††††

†††††††††††††††††††††† (NB.: de dopelingen zijn bijeengebracht op familienaam!)††††

†††††††††† Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1675-1702 (HUA, inv. nr. 277)

†††††††††††††††††††††† (dit i.v.m. de doopgetuigen)†††††††††

†††††††††† Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1703-1720 (ook gescand)††††††††

†††††††††††††††††††††† (dit i.v.m. de doopgetuigen)

Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1730-1811 gescand†††††† ††††††††††

 

Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1812-1839

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Huwelijksregister Oud-Loosdrecht, 1637-1808 (HUA, inv. nr. 276/278)

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Huwelijksregister Nieuw-Loosdrecht, 1719-1730 (HUA, inv. nr. 279a) +††††††††††

††††††††††

Huwelijksregister Nieuw-Loosdrecht, 1730-1811 (HUA, arch 28, inv.nr. 23/29)††††††††††

†††††††††††††††††††††† (NB.: deze zijn geklapperd op voornaam, patroniem of achternaam)†††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Lidmatenregister Nieuw-Loosdrecht, 1719-1729 (HUA, inv. nr. 277a)††

††††††††††

††††††††††† Register van begraven van de Geref. kerk Nieuw-Loosdrecht. 1650-1655††††††††† ††††††††††

††††††††††

Register van begraven van de Geref. kerk Nieuw-Loosdrecht. 1748-1812†††††††††

††††††††††

Register van begraven van de Geref. kerk Oud-Loosdrecht. 1783-1812 (HUA, DTB 30)††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Naamregister op de volgende archiefinventarissen:

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Oud archief van de Gemeente-archief Loosdrecht (GAL):†††

†††††††††† Inv.nr. + beschrijving:††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† 4,4b Publikatie dank- en bededagen, 1720-1755††††††††

†††††††††† 5††† Publikaties van de baljuw, 1720-1755†††††††††

†††††††††† 6††† Publikatie van dHr. Deutz††††††

†††††††††† 7††† Ordonnantie op straatschenderijen, 1664††

†††††††††† 8††† Reglement voor het Gerecht, 1621††

†††††††††† 9††† Reglement van het dorp Loosdrecht, 1612

†††††††††† 10†† Tractementen schout, schepenen, etc. 1692†††††††

†††††††††† 11†† Adres van het gemeentebestuur, 1802††††††

†††††††††† 12†† Reglement voor het gemeentebestuur, 1804†††††††

†††††††††† 13†† Extract aanstelling ambtenaren, 1803†††††††

†††††††††† 14†† Procuratie schout Van Steenwijk, 1716†††††

†††††††††† 15†† Nominaties buurmeesters en schepenen, etc. 1742-1776††††††††

†††††††††† 16†† Aanstelling F.v.der Hagen tot schoolmeester, 1807†††††††

†††††††††† 17†† Verkiezing vaste municipaliteit, 1796†††††††††

†††††††††† 18†† Notulen van buurspraken, 1692-1698†††††††

†††††††††† 19†† Register van de notulen van het Gerecht, 1703-1794††††

†††††††††† 20†† Kopie brieven aan het Gerecht 1769-1809

†††††††††† 21-1 Kopie brieven aan het Gerecht 1703-1811, deel 1††††††††

†††††††††† 22†††† idem deel 2††††

†††††††††† 22-1 idem deel 3†††††

†††††††††† 23†† Ordonnantie op het houden van bijen, 1639††††††††

†††††††††† 24†† publikatie tiende penning, 1734††††††

†††††††††† 25†† publikatie ivm de veenderij†††

†††††††††† 26†† publikatie uitgaande van het Gerecht, 1675-1795†††††††††††

†††††††††† 26-1 Ordonnantie achterhalen doodslagers, 1687††††††

†††††††††† 27†† Ordonnantie op het venen, 1614††††

†††††††††† 28†† Lijst van geadmitteerde personen††

†††††††††† 30†† Publikatie ivm verhuren van kamers, 1762

†††††††††† 31†† Reglement voor de Nachtwacht, 1763†††††††

†††††††††† 32†† Instructie voor broodwegers, 1793

†††††††††† 33 ††Concept brandkeur, 1716†††††

†††††††††† 34†† Brandkeuren, 1784, 1802†††††

†††††††††† 35†† Lijst van personen voor brandspuitbedieners, 1820†††††††

†††††††††† 36†† Geschil brandmeesters, municipaliteit, 1801-1805†††††††††

†††††††††† 38†† Resolutie van het Gerecht ivm verhuur van kamers, 1760††††††††

†††††††††† 39†† Acten van indemniteit, 1762-1783 (+ dienstplichtigen, 1801)†††

†††††††††† 40†† Vergunning voor Dirkje Hendrikse om in Loosdrecht te wonen, 1745.

†††††††††† 41†† Resolutie Ambachtsvrouwe wekelijkse collecte t.b.v. de weeskas, 1762†††††††

†††††††††† 42†† Reglement Ambachtsheer inzake weesmeesters en voogden, 1769††

†††††††††† 44†† Overeenkomst weesmeesters en kerkeraad omtrent bedeling armen, 1772

†††††††††† 46†† idem, 1789†††††††

†††††††††† 47†† Request weesmeesters inzake steun voor de weeskas, 1761

†††††††††† 48†† Ondersteuning van het gemeentebestuur inzake de vervening, 1798-1801††

†††††††††† 49†† Verklaring van weesmeesters van ontvangen gelden voor de weeskas, 1810†††††††††

†††††††††† 50†† Vergadering van kerkelijke en gemeentelijke weesmeesters over het beheer van het weeshuis, 1798††††††

†††††††††† 51†† Register rekeningen van het Gerecht, 1699-1794†††††††††††

†††††††††† 52†† KopieŽn van rekeningen dorpslasten, 1774-1810

†††††††††† 53†† Inv. nr. 53 is een kopie van nr. 52†††

†††††††††† 54†† Rekening van ontvangsten en uitgaven over de dorpslasten gedaan door de buurmeester, 1739-1752.

†††††††††† 55†† Rekening van bode Oudenheijn, 1689,'90

†††††††††† 56†† Brieven aan Alewijn, 1768††††

†††††††††† 57†† Rekening aan armmeesters O.L., 1773†††††

†††††††††† 58†† Rekesten procureurs 1675-1695††††

†††††††††† 59†† Overeenkomst Gerecht en te Amsterdam wonende ingelanden,1678

†††††††††† 60†† Rekest inwoners Amsterdam met buitenplaatsen te Loosdrecht,1698

†††††††††† 63†† Rekest van het gerecht om tol te mogen heffen. 17e-eeuw.††††

†††††††††† 65†† Rekest van kerkmeesters voor onderhoud kerkpad. 1699††††††††

†††††††††† 66†† Rekening en verantwoording buitengewone omslag. 1700†††††††

†††††††††† 67†† Bestek met voorwaarden reparatie Mijndense sluis. 1711††††††††

†††††††††† 69†† Stukken betreffende het graven van een haven te Naarden. 1712.††††

†††††††††† 70†† Rekening en verantwoording herstel Bloklaan. 1743.††††

†††††††††† 71†† Betaling van 's-Graveland aan Loosdrecht. 1751-'69†††††

†††††††††† 72†† Bestek voor het baggeren van een sloot bij de Bloklaan. 1776

†††††††††† 73†† Bestek voor het maken van de brug bij de Mijndense sluis. 1797†††††††

†††††††††† 74†† Resolutie i.v.m. kosten reparatie toren Sijpekerk. 1803

†††††††††† 75†† Missive i.v.m. plundering. 1787†††††††

†††††††††† 76†† Assignaten. 1795†††††††

†††††††††† 77†† Stukken betreffende inlevering assignaten. 1795

†††††††††† 78†† Afstand aanspraak op vergoeding t.g.v. diaconie-armen. 1802

†††††††††† 79†† Vergoede kosten inkwartiering van troepen. 1795††††††††††

†††††††††† 80†† Nota van diverse rechtsgeleerden houdende advies over de vraag of de buren van Oud-Over††

†††††††††† †††††† verplicht zijn bij te dragen in de kosten van de reparatie van de kerk te Loenen; 1746.†††††

†††††††††† †††††† Gedrukt, met ondergeschreven verslag van een vergadering van ingelanden van dat kerspel, 1747††††††††††

†††††††††† 81†† Resoluties van de Staten van Holland en West Friesland houdende voorschriften betreffende de ††††††††

†††††††††† †††††† invordering van de 100e en 200e penning en de verpondingen; 1698, 1729

†††††††††† 82†† Uittreksel uit het generaal register van de ordinaris verponding, houdende opgave van de††††††

†††††††††† †††††† verponding voor Loosdrecht over de jaren 1632, 1647, 1652, 1657, 1666. Afschrift 1725.

†††††††††† †††††† Met uittreksel over het jaar 1734.††††

†††††††††† 83†† Register van de gaarder aangevende de te betalen en de geÔnde gewone en†††††††††

†††††††††† †††††† buitengewone verponding, het huisgeld en zeedijksgeld over de jaren 1752-1762

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† ----------------------------------------------------------††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Oud Rechterlijk Archief Loosdrecht (ORA):†††

†††††††††† Inv. nr. + beschrijving††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† 1178Resolutieboek van het baljuwschap 1765-1807

†††††††††† 1179Reglement voor criminele en civiele rechtspraak, 1804†††††††††

†††††††††† 1180Verslag weigering baljuw 1765††††

†††††††††† 1181Instructie gerechtsdienaar 1799-1805††††

†††††††††† 1182Rekest aanstelling procureur J.v.d.Vliet, 1788††

†††††††††† 1183Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken 1619-1631†††††

†††††††††† 1184Dorpsgerechten Loosdrecht 1642-1655

†††††††††† 1185idem 1679-1696††††††

†††††††††† 1186idem 1707-1712††††††

†††††††††† 1187idem 1714-1717††††††

†††††††††† 1188idem 1717-1724††††††

†††††††††† 1189idem 1724-1728††††††

†††††††††† 1190idem 1728-1732††††††

†††††††††† 1191idem 1732-1742††††††

†††††††††† 1192Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1619-1810††††

†††††††††† 1193Dorpsgerechten 1752-1755††††††††††

†††††††††† 1194idem 1755-1763††††††

†††††††††† 1195idem 1763-1764††††††

†††††††††† 1196Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1619-1810††††

†††††††††† 1197Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1765-1781,1788†††††

†††††††††† 1198Criminele rol des Gerechts van Loosdrecht beginnende met 23 dec. 1785

†††††††††† ††††††††† en eindigende met 13 Julij 1801.

†††††††††† 1199Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1801 nov. - 1810.†††

†††††††††† 1200Stukken betreffende voor het gerecht gevoerde lijfstraffelijke en†††††

†††††††††† ††††††††† boetstraffelijke processen, 1623-1647 en 1693-1721.

†††††††††† 1201idem, 1722-1737†††††

†††††††††† 1202idem, 1737-1750†††††

†††††††††† 1203idem, 1751-1755†††††

†††††††††† 1204idem, 1756-1762†††††

†††††††††† 1205idem, 1763††††

†††††††††† 1206idem, 1764-1765†††††

†††††††††† 1207idem, 1766-1768†††††

†††††††††† 1208idem, 1769-1775†††††

†††††††††† 1209idem, 1776-1780†††††

†††††††††† 1210idem, 1781-1785†††††

†††††††††† 1211idem, 1786-1790†††††

†††††††††† 1212idem, 1791-1795†††††

†††††††††† 1213idem, 1796-1800†††††

†††††††††† 1214idem, 1801-1807†††††

†††††††††† 1215idem, 1808-1811†††††

†††††††††† 1216Publicaties door de baljuw inzake gepleegde delicten en uitgeloofde premies voor de ††

†††††††††† ††††††††† opsporing van wetsovertreders, alsmede betreffende de instelling van een burgerwacht; 1713-1778.††

†††††††††† 1217Rol van civiele zaken, met aantekeningen betreffende bestuurlijke zaken, †††††††††††

†††††††††† ††††††††† o.a. samenstelling van het bestuur en aanbestedingen; 1650-1660.†††††††††††

†††††††††† 1333 Register van ontvangst van de 20e en 40e penning op overgedragen goederen en afgesloten †††

†††††††††† ††††††††† hypotheken en van de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen; 1791.††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Naamregisters op de volgende archiefstukken m.b.t. Loosdrecht:

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Klapper op de huwelijken uit de Burgerlijke Stand van Loosdrecht. (1811-1934)

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Loosdrechters in het notarieel archief H.P. Schimmel (1815-1819) (HUA inv. nr. 293)

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Loosdrechters in het notarieel archief Loenen a/d Vecht (19e-eeuw) (HUA)††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Loosdrechters in het Trouwboek van Tienhoven (1712-1811)

 

Loosdrechters in dienst bij de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Handelingen des kerckenraets van de Oude Loosdrecht (1647-1695)

†††††††††††††††††††††† (HUA, toegang R 28-1)†††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Morgen en Huisgeld, 1445-1572, Loosdrecht en Mijnden (HNA, Den Haag,††††††

†††††††††† †† 3e afd. Staten van Holland, 1445-1572)††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Memorialen van het Hof van Holland, ca. 1430 - 1460 (HNA, inv. nrs. 1-20)††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Koptienden van Gooiland, inzake Loosdrecht. 1503 - 1608 (NHA, Haarlem)††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Kohier van het redres der verpondingen op de huizen van 1732, Loosdrecht

†††††††††††††††††††††† (HNA, Den Haag, Archief FinanciŽn van Holland, inv. nr. 502)††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† "Registre Civique", Ao 1811 (NHA, Haarlem, Frans archief, inv. nr. 538)†††††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† En verder:†††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Stoelenboek van de Sijpekerk, 18e-eeuws (particulier bezit)††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Akten van indemniteit 1762-1783 (=GAL, inv. nr. 39)†††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Leerlingenlijst van de Chr. School te Oud-Loosdrecht, 1890-1922†††††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Kiezerslijst van de gemeente Loosdrecht 1914-1918†††††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Een DATABASE van ruim 54.000 personen†††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Beschrijving van ca. 3000 personen†††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Informatie op TREFWOORDEN m.b.t. Loosdrecht†††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Artikelen verschenen in het HKL-periodiek van 1974-2018

†††††††††††

†††††††††† Diverse boeken met interviews van Loosdrechters, uitgegeven door de HKL ††††††

†††††† o.a.: Het Loosdrecht van toen, Meer Loosdrechtse verhalen, Loosdrecht zoals het was, etc.

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Een voorbeeld uit onze grote fotocollectie ANSICHTEN en PORTRETTEN ††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Bibliografie van boeken en tijdschriftbijdragen over Loosdrecht, door B. de Ligt

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Genealogie van de familie Loenen††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Telefoonboeken van Loosdrecht 1936 en 1941††††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Loosdrechters op het internet†††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Totaal ruim 150.000 persoonsnamen!!!!

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† -----------------------------------------------------------††††

†††††††††† Het periodiek van de Historische Kring Loosdrecht is o.a. te raadplegen bij:††††††††

†††††††††† -De Historische Kring Loosdrecht (tel: 035-5820326). Geopend woensdag 10-12, 20-22 uur.

†††††††††† -De Loosdrechtse bibliotheek a/d Tjalk te Nieuw-Loosdrecht†††††††

†††††††††† -Het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum

†††††††††† -De Openbare Bibliotheek 's-Gravelandseweg te Hilversum†††††††††

†††††††††† -De Nederlandse Genealogische Vereniging te Bunnik†††††

†††††††††† -Het Utrechts Archief te Utrecht†††††††††††

†††††††††† -De Rijksuniversiteit van Utrecht†††††††††

†††††††††† -Het Meertens Instituut in Amsterdam

†††††††††† -De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag†††††††

†††††††††† ††††††††††

†††††††††† Aanvullingen, verbeteringen, etc. gaarne vermelden aan de samensteller:††††††††††

†††††††††† †† F. Brand - mail: ferry@hkloosdrecht.nl††††††††††

†††††††††† †† maart 2019††††††††

††††††††††

De prijs per CD is 12,50 Euro (exclusief porto).

Bestellen via tel: 035-5820326 of e-mail: info@hkloosdrecht.nl

U kunt ook Ä 16,00 overmaken op rekeningnr. NL20ABNA0558164390 t.n.v. de penningmeester Historische Kring Loosdrecht, met vermelding van CD-HKL-genealogie (en niet te vergeten uw naam en adres).