Handelingen des kerckenraets van de Oude Loosdrecht, 1647-1695

Prijs € 12,90

Dit boekje is een afschrift van een gedeelte der ‘Handelingen des kerckenraets van de Oude Loosdrecht’.
Het papieren handschrift op folioformaat is gevat in een perkamenten band. De bladen zijn ongenummerd. Aan het begin ontbreken een of meer bladen; van de ‘handelingen’ betreffende 1647 rest nog een halve bladzijde. Het boek loopt door tot 1781.

Het bevat een verslag van wat de Oud-Loosdrechtse kerkenraad in die periode bezighield. Daartoe behoren de aanstelling van predikanten, de verkiezing van ouderlingen en diakenen en de benoeming van kosters/schoolmeesters. Bij die aanstellingen en benoemingen waren de Loosdrechtse ambachtsheer en de classis-Amsterdam, waartoe de kerk van Oud-Loosdrecht behoorde, betrokken. Ook met de plaatselijke autoriteiten waren er contacten, bijvoorbeeld over het afdwingen van de zondagsheiliging. Een enkele maal gaat het over contacten met meestal naburige zustergemeenten, bijvoorbeeld over attestaties, maar ook wel over noodlijdende gemeenten tot in Zwitserland en Frankrijk toe.

Verreweg het grootste deel van de handelingen betreft echter een rapportage over wat predikant en ouderling in het huisbezoek ter kennis was gekomen, soms aangevuld met informatie uit andere bronnen.

Het toegankelijk worden van dit handschrift vergemakkelijkt en stimuleert naar ik hoop het bestuderen en beschrijven van de plaatselijke kerkgeschiedenis. Daarnaast levert het heel wat informatie over maatschappelijke toestanden in het betrokken tijdvak, en tenslotte kan het naamregister zijn diensten bewijzen voor genealogisch onderzoek.

Dit afschrift bestrijkt niet het gehele handschrift, maar alleen de periode van eind 1647 tot halverwege 1695.Dit 92 bladzijden tellende boekwerkje is niet meer op voorraad bij ons te verkrijgen, maar alleen nog ‘On-demand’, d.w.z. via www.lulu.com/content/2324859. Het is daar ook mogelijk om voor € 4,50 een e-boek te downloaden.