CD HKL-Genealogie   Wat staat er op de CD-rom HKL-genealogie?     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     Verklaring van afkortingen:      - HKL = het tijdschrift van de Historische Kring Loosdrecht, Acacialaan 2, 1231 BT Loosdrecht (tel: 035-5820326)      - HNA = Het Nationaal Archief. Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag (tel: 070-3315400)      - GAL = het oud-archief van de Gemeente Loosdrecht aanwezig in het Streekarchief te Hilversum      - MIJNDEN = De inventaris van het archief van de heerlijkheid Mijnden, aanwezig in Het Utrechts Archief.      - ORA = oud-rechterlijk archief van Loosdrecht, aanwezig in het Streekarchief te Hilversum      - HUA = Het Utrechts Archief. Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht (tel: 030-2866611)      - NHA.= het Noord Hollands Archief, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem (tel: 023-5172700)      - SAGV = het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum (tel: 035-6292646)     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           DTB's:         Doopregister Oud-Loosdrecht, 1637-1813 (HUA, inv. nr. 276)     Doopregister Herv. Kerk Oud-Loosdrecht 1813-1876           Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1645-'46, 1675-1811 (HUA, inv. nr. 277, 277a, 277b)     (NB.: de dopelingen zijn bijeengebracht op familienaam!)     Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1675-1702 (HUA, inv. nr. 277)     (dit i.v.m. de doopgetuigen)     Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1703-1720 (ook gescand)     (dit i.v.m. de doopgetuigen) Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1730-1811 gescand   Doopregister Nieuw-Loosdrecht, 1812-1839           Huwelijksregister Oud-Loosdrecht, 1637-1808 (HUA, inv. nr. 276/278)           Huwelijksregister Nieuw-Loosdrecht, 1719-1730 (HUA, inv. nr. 279a) +     Huwelijksregister Nieuw-Loosdrecht, 1730-1811 (HUA, arch 28, inv.nr. 23/29)     (NB.: deze zijn geklapperd op voornaam, patroniem of achternaam)           Lidmatenregister Nieuw-Loosdrecht, 1719-1729 (HUA, inv. nr. 277a)           Register van begraven van de Geref. gem. Nieuw-Loosdrecht. 1748-1812     Register van begraven van de Geref. gem. Oud-Loosdrecht. 1783-1812 (HUA, DTB 30)           Naamregister op de volgende archiefinventarissen:           Oud archief van de Gemeente-archief Loosdrecht (GAL):     Inv.nr. + beschrijving:           4,4b Publikatie dank- en bededagen, 1720-1755     5    Publikaties van de baljuw, 1720-1755     6    Publikatie van dHr. Deutz     7    Ordonnantie op straatschenderijen, 1664     8    Reglement voor het Gerecht, 1621     9    Reglement van het dorp Loosdrecht, 1612     10   Tractementen schout, schepenen, etc. 1692     11   Adres van het gemeentebestuur, 1802     12   Reglement voor het gemeentebestuur, 1804     13   Extract aanstelling ambtenaren, 1803     14   Procuratie schout Van Steenwijk, 1716     15   Nominaties buurmeesters en schepenen, etc. 1742-1776     16   Aanstelling F.v.der Hagen tot schoolmeester, 1807     17   Verkiezing vaste municipaliteit, 1796     18   Notulen van buurspraken, 1692-1698     19   Register van de notulen van het Gerecht, 1703-1794     20   Kopie brieven aan het Gerecht 1769-1809     21-1 Kopie brieven aan het Gerecht 1703-1811, deel 1     22     idem deel 2     22-1 idem deel 3     23   Ordonnantie op het houden van bijen, 1639     24   publikatie tiende penning, 1734     25   publikatie ivm de veenderij     26   publikatie uitgaande van het Gerecht, 1675-1795     26-1 Ordonnantie achterhalen doodslagers, 1687     27   Ordonnantie op het venen, 1614     28   Lijst van geadmitteerde personen     30   Publikatie ivm verhuren van kamers, 1762     31   Reglement voor de Nachtwacht, 1763     32   Instructie voor broodwegers, 1793     33   Concept brandkeur, 1716     34   Brandkeuren, 1784, 1802     35   Lijst van personen voor brandspuitbedieners, 1820     36   Geschil brandmeesters, municipaliteit, 1801-1805     38   Resolutie van het Gerecht ivm verhuur van kamers, 1760     39   Acten van indemniteit, 1762-1783 (+ dienstplichtigen, 1801)     40   Vergunning voor Dirkje Hendrikse om in Loosdrecht te wonen, 1745.     41   Resolutie Ambachtsvrouwe wekelijkse collecte t.b.v. de weeskas, 1762     42   Reglement Ambachtsheer inzake weesmeesters en voogden, 1769     44   Overeenkomst weesmeesters en kerkeraad omtrent bedeling armen, 1772     46   idem, 1789     47   Request weesmeesters inzake steun voor de weeskas, 1761     48   Ondersteuning van het gemeentebestuur inzake de vervening, 1798-1801     49   Verklaring van weesmeesters van ontvangen gelden voor de weeskas, 1810     50   Vergadering van kerkelijke en gemeentelijke weesmeesters over het beheer van het weeshuis, 1798     51   Register rekeningen van het Gerecht, 1699-1794     52   Kopieën van rekeningen dorpslasten, 1774-1810     53   Inv. nr. 53 is een kopie van nr. 52     54   Rekening van ontvangsten en uitgaven over de dorpslasten gedaan door de buurmeester, 1739-1752.     55   Rekening van bode Oudenheijn, 1689,'90     56   Brieven aan Alewijn, 1768     57   Rekening aan armmeesters O.L., 1773     58   Rekesten procureurs 1675-1695     59   Overeenkomst Gerecht en te Amsterdam wonende ingelanden,1678     60   Rekest inwoners Amsterdam met buitenplaatsen te Loosdrecht,1698     63   Rekest van het gerecht om tol te mogen heffen. 17e-eeuw.     65   Rekest van kerkmeesters voor onderhoud kerkpad. 1699     66   Rekening en verantwoording buitengewone omslag. 1700     67   Bestek met voorwaarden reparatie Mijndense sluis. 1711     69   Stukken betreffende het graven van een haven te Naarden. 1712.     70   Rekening en verantwoording herstel Bloklaan. 1743.     71   Betaling van 's-Graveland aan Loosdrecht. 1751-'69     72   Bestek voor het baggeren van een sloot bij de Bloklaan. 1776     73   Bestek voor het maken van de brug bij de Mijndense sluis. 1797     74   Resolutie i.v.m. kosten reparatie toren Sijpekerk. 1803     75   Missive i.v.m. plundering. 1787     76   Assignaten. 1795     77   Stukken betreffende inlevering assignaten. 1795     78   Afstand aanspraak op vergoeding t.g.v. diaconie-armen. 1802     79   Vergoede kosten inkwartiering van troepen. 1795     80   Nota van diverse rechtsgeleerden houdende advies over de vraag of de buren van Oud-Over            verplicht zijn bij te dragen in de kosten van de reparatie van de kerk te Loenen; 1746.            Gedrukt, met ondergeschreven verslag van een vergadering van ingelanden van dat kerspel, 1747     81   Resoluties van de Staten van Holland en West Friesland houdende voorschriften betreffende de            invordering van de 100e en 200e penning en de verpondingen; 1698, 1729     82   Uittreksel uit het generaal register van de ordinaris verponding, houdende opgave van de            verponding voor Loosdrecht over de jaren 1632, 1647, 1652, 1657, 1666. Afschrift 1725.            Met uittreksel over het jaar 1734.     83   Register van de gaarder aangevende de te betalen en de geïnde gewone en            buitengewone verponding, het huisgeld en zeedijksgeld over de jaren 1752-1762           ----------------------------------------------------------           Oud Rechterlijk Archief Loosdrecht (ORA):     Inv. nr. + beschrijving           1178  Resolutieboek van het baljuwschap 1765-1807     1179  Reglement voor criminele en civiele rechtspraak, 1804     1180  Verslag weigering baljuw 1765     1181  Instructie gerechtsdienaar 1799-1805     1182  Rekest aanstelling procureur J.v.d.Vliet, 1788     1183  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken 1619-1631     1184  Dorpsgerechten Loosdrecht 1642-1655     1185  idem 1679-1696     1186  idem 1707-1712     1187  idem 1714-1717     1188  idem 1717-1724     1189  idem 1724-1728     1190  idem 1728-1732     1191  idem 1732-1742     1192  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1619-1810     1193  Dorpsgerechten 1752-1755     1194  idem 1755-1763     1195  idem 1763-1764     1196  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1619-1810     1197  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1765-1781,1788     1198  Criminele rol des Gerechts van Loosdrecht beginnende met 23 dec. 1785               en eindigende met 13 Julij 1801.     1199  Rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken, 1801 nov. - 1810.     1200  Stukken betreffende voor het gerecht gevoerde lijfstraffelijke en               boetstraffelijke processen, 1623-1647 en 1693-1721.     1201  idem, 1722-1737     1202  idem, 1737-1750     1203  idem, 1751-1755     1204  idem, 1756-1762     1205  idem, 1763     1206  idem, 1764-1765     1207  idem, 1766-1768     1208  idem, 1769-1775     1209  idem, 1776-1780     1210  idem, 1781-1785     1211  idem, 1786-1790     1212  idem, 1791-1795     1213  idem, 1796-1800     1214  idem, 1801-1807     1215  idem, 1808-1811     1216  Publicaties door de baljuw inzake gepleegde delicten en uitgeloofde premies voor de               opsporing van wetsovertreders, alsmede betreffende de instelling van een burgerwacht; 1713-1778.     1217  Rol van civiele zaken, met aantekeningen betreffende bestuurlijke zaken,               o.a. samenstelling van het bestuur en aanbestedingen; 1650-1660.     1333 Register van ontvangst van de 20e en 40e penning op overgedragen goederen en afgesloten               hypotheken en van de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen; 1791.           Naamregisters op de volgende archiefstukken m.b.t. Loosdrecht:           Klapper op de huwelijken uit de Burgerlijke Stand van Loosdrecht. (1811-1934)         Loosdrechters in het notarieel archief H.P. Schimmel (1815-1819) (HUA inv. nr. 293)           Loosdrechters in het notarieel archief Loenen a/d Vecht (19e-eeuw) (HUA)           Loosdrechters in het Trouwboek van Tienhoven (1712-1811) Loosdrechters in dienst bij de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)           Handelingen des kerckenraets van de Oude Loosdrecht (1647-1695)   (HUA, toegang R 28-1)           Morgen en Huisgeld, 1445-1572, Loosdrecht en Mijnden (HNA, Den Haag,        3e afd. Staten van Holland, 1445-1572)           Memorialen van het Hof van Holland, ca. 1430 - 1460 (HNA, inv. nrs. 1-20)           Koptienden van Gooiland, inzake Loosdrecht. 1503 - 1608 (NHA, Haarlem)           Kohier van het redres der verpondingen op de huizen van 1732, Loosdrecht     (HNA, Den Haag, Archief Financiën van Holland, inv. nr. 502)           "Registre Civique", Ao 1811 (NHA, Haarlem, Frans archief, inv. nr. 538)                 En verder:           Stoelenboek van de Sijpekerk, 18e-eeuws (particulier bezit)           Akten van indemniteit 1762-1783 (=GAL, inv. nr. 39)           Leerlingenlijst van de Chr. School te Oud-Loosdrecht, 1890-1922           Kiezerslijst van de gemeente Loosdrecht 1914-1918           Een DATABASE van ruim 54.000 personen           Beschrijving van ca. 3000 personen           Informatie op TREFWOORDEN m.b.t. Loosdrecht           Artikelen verschenen in het HKL-periodiek van 1974-2018   Diverse boeken met interviews van Loosdrechters, uitgegeven door de HKL        o.a.: Het Loosdrecht van toen, Meer Loosdrechtse verhalen, Loosdrecht zoals het was, etc.         Een voorbeeld uit onze grote fotocollectie ANSICHTEN en PORTRETTEN           Bibliografie van boeken en tijdschriftbijdragen over Loosdrecht, door B. de Ligt           Genealogie van de familie Loenen           Loosdrechters op het internet                                                                  Totaal ruim 150.000 persoonsnamen!!!!         -----------------------------------------------------------     Het periodiek van de Historische Kring Loosdrecht is o.a. te raadplegen bij:      -  De Historische Kring Loosdrecht (tel: 035-5820326). Geopend woensdag 10-12, 20-22 uur.    -  De Loosdrechtse bibliotheek a/d Tjalk te Nieuw-Loosdrecht      -  Het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum      -  De Openbare Bibliotheek 's-Gravelandseweg te Hilversum      -  De Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp      -  Het Utrechts Archief te Utrecht      -  De Rijksuniversiteit van Utrecht      -  Het Meertens Instituut in Amsterdam      -  De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag           Aanvullingen, verbeteringen, etc. gaarne vermelden aan de samensteller:        F. Brand - mail: ferry@hkloosdrecht.nl        januari 2018       De prijs per CD is 12,50 Euro (exclusief porto). Bestellen via tel: 035-5820326 of e-mail: info@hkloosdrecht.nl U kunt ook € 16,00 overmaken op rekeningnr. NL20ABNA0558164390 t.n.v. de penningmeester Historische Kring Loosdrecht, met vermelding van CD-HKL-genealogie (en niet te vergeten uw naam en adres).
HOME VERKOOP