AKTUEEL UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING OP DINSDAG 27 MAART 2018 in de Gereformeerde Kerk Nieuw Loosdrechtsedijk 55 te Nieuw-Loosdrecht. *********************************************************************************************************************                       Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie. Om 19.45 uur begint de vergadering.  AGENDA VOOR HET HUISHOUDELIJK GEDEELTE 1.   Opening 2.   Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2017. Een exemplaar kunt U          tijdens de openingstijden in De Magneet halen of op verzoek toegestuurd krijgen per e-mail of per post. 3.   Jaarverslag secretariaat over 2017. Een exemplaar kan na de vergadering aan u worden gemaild.  4.   Financieel verslag over 2017 en begroting voor 2018 door de penningmester middels een        Power Point presentatie. Deze gegevens kunnen na de vergadering aan u worden gemaild.       ,  5.  Verslag van de kascontrolecommissie: De commissie, bestaande uit de heren  Rut van Henten en Willem Hein Vunderink, brengt verslag uit van hun bevindingen waarna de vergadering décharge kan verlenen. Rut van Henten is aftredend. Voor hem zal ter vergadering een opvolger worden gekozen. 6.  Magneet: Een terugblik over het gelopen traject.   7.  Bestuursverkiezing:  Aftredend is dit jaar Trees Lamme, secretaris. Gelukkig stelt ze zich      herkiesbaar! Tegenkandidaten kunnen, overeenkomstig de statuten, bij het bestuur worden      voorgedragen tot 21 maart 2018. 8.  Redactie: De redactie van ons periodiek bestaat nu uit Jaap van Waveren, John Mol en      Arie de Kloet. 9.  Rondvraag 10. Sluiting vergaderdeel, gevolgd door een PAUZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NA DE PAUZE:  ‘Historie van Zonnestraal’ door dhr. Frits Erdmann. Informatie over deze lezing z.o.z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACTIVITEITEN 2018:  Woensdag 29 augustus: Nootwegjaarmarkt en ‘open garage’ Lindeplein.                                      Zaterdag 8 september: Open monumentendag.                                      Vrijdag  16 november: Dia-avond in de Geref. Kerk naast De Magneet. *********************************************************************************************************************                   CONTRIBUTIEBETALING 2018: Een flink aantal leden heeft de contributie al overgemaakt waarvoor wij onze dank uitspreken. Binnenkort zullen wij diegenen die dat nog niet hebben gedaan met een separaat schrijven verzoeken dit alsnog vóór 1 april te doen. Laat u het echter niet zover komen! Wij zijn u dankbaar als u nu de betaling verricht onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer of adres. De minimale bijdrage is 15,00 euro. Bankrekening IBAN: NL20 ABNA 0558 1643 90 t.n.v. penningmeester HKL, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM Loosdrecht. Toelichting op de lezing door de heer Frits Erdmann op dinsdag 27 maart 2018 Het Loosdrechtse Bos heeft een lange geschiedenis, waar Zonnestraal uiteindelijk het kroonjuweel van is geworden. In 1919 liepen Jan van Zutphen en de architecten Jan Duiker en Bernard Bijvoet door het bos op zoek naar een geschikte locatie voor de realisatie van een sanatorium voor diamantbewerkers in Amsterdam.  Haast was geboden.  Volksvijand nummer 1  -de Tuberculose- heerste in Nederland. Het begon allemaal met de bouw van de Pamapahoeve in 1911. De toenmalige oud consul  Frederik Smidt keerde terug uit Argentinië en kocht het Loosdrechts- of Emtincks bos. Hij liet een bouwpakket van Boulton & Paul Ltd. uit Norwich, Engeland komen en noemde de villa naar de Argentijnse open graslanden, waar hij goede herinneringen aan had. Na zijn overlijden in 1918 kocht het Koperen Stelen Fonds (KSF) het bos en opstallen aan tezamen met de westelijke landbouwgronden van de Gooise kerken. Vanwege de straalsgewijze verkaveling van de gronden (totaal 116 ha.) kreeg het de naam Zonnestraal. Al snel bleek de Pampahoeve te klein als sanatorium. Er was uitbreiding nodig. De daarop volgende jaren zouden leiden tot de realisatie van het ensemble dat wij nu nog steeds kennen als Zonnestraal. Op 27 maart 2018 zal uitgebreid worden stilgestaan bij de reden waarom Jan van Zutphen en diens architecten juist daar wilden bouwen, ver van Amsterdam. Wie was Jan van Zutphen en waarom wilde de diamantbewerkers een eigen sanatorium? Ook staan we uitgebreid stil bij de architectuur van Zonnestraal en de vraag waarom het is voorgesteld voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst. ================================================================================================= Zojuist verschenen: De nieuwste uitgave van de Historische Kring Loosdrecht:                       CD-Genealogie 2018. Deze nieuwe CD-ROM bevat inmiddels meer dan 150.000 persoonsnamen, waaronder een gekoppelde database van 54.000 personen. Niet allemaal Loosdrechters, maar wel gekoppeld aan. Veel mensen uit Breukeleveen, Tienhoven, Kortenhoef, ’s- Graveland, Loenen, Hilversum, en andere omliggende plaatsen zijn toegevoegd. Naast deze gegevens uit doop-, trouw-, en begraafboeken (ook gescande originele boeken), Burgerlijke Stand, Rechterlijke- en Notariële archieven, zijn er extra bronnen toegevoegd.  De prijs per CD is 12,50 Euro (exclusief porto) en te bestellen bij de Historische Kring Loosdrecht met vermelding van CD-Genealogie en uw naam en adres. Benieuwd naar wat er precies op staat? Klik hier. ================================================================================================ MAGNEET 2017 was voor de Historische Kring Loosdrecht een bijzonder belangrijk jaar. Wij vierden het 45-jarig bestaan en openden ons nieuwe verenigingsgebouw 'De Magneet' op ZATERDAG 23 SEPTEMBER j.l. Om 15:45 heeft wethouder Theo Reijn onder grote belangstelling officieel het nieuwe pand van de HKL aan de Nieuw- Loosdrechtsedijk 49a geopend. Wethouder Reijn knipte met prachtige openingswoorden het lint door en schonk de HKL een topasselijk kado: Het originele Makkummer bord dat de gemeente Loosdrecht ooit kreeg van de commissaris der Koningin Utrecht Belaerts van Blokland. Een rondleiding door de Magneet volgde voor de ca 150 genodigden die acte de présence gaven. Daarna was de 9e lustrumviering in de aangrenzende kerk waar voorzitter Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn de hele Loosdrechtse gemeenschap uitvoerig dankte voor alle giften en fysieke hulp, waarmee de aankoop van de Magneet, het opknappen en de verhuizing mogelijk werd. Wethouder Reijn hield een mooi betoog over de goede samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke verenigingen en uiteraard heel toepasselijk de Porseleinhaven. Voorzitter Ernst dankte en kondigde een hele speciale gast aan: Dominee De Mol in eigen persoon, bezield vormgegeven door de fameuze acteur Joop Glijn. Met verve werd een preek en levensverhaal gecombineerd, waardoor een boeiend beeld geschetst werd van de leefomstandigheden van de Mol en zijn glorieuze oprichting van de Porseleinfabiek en de verdrietige ondergang daarvan. Gelukkig en tevreden kon De Mol vanaf boven kijken op een mooie ontwikkeling op de plek waar zijn fabriek gestaan heeft. Hij ziet in de toekomst de dorpelingen het verhaal van zijn fabriek vertellen aan de toeristen, gezeten op mooie bankjes om zijn standbeeld geplaatst. Hierna volgde de receptie waar de HKL prachige geschenken in ontvangst mocht nemen, waaronder een antieke otterspeer van Historische Kring 's-Graveland, waar ottervanger Isaac mee gewerkt heeft. Een fraaie uitbreiding van de historische collectie. Rond 19:00 uur sloot Ernst Kasteleijn het feestgebeuren af, zeer tevreden over de fantastische middag.           Klik op de foto om de toespraak van Ds. Joannes de Mol te zien en horen   ************************************************************************************************************************************************* VERHUIZING VAN HET DRIELUIK NAAR DE MAGNEET De verhuizing naar de Magneet is een groot succes geworden. Dat was geen eenvoudige zaak en er is maandenlang door veel vrijwilligers bijzonder hard aan gewerkt. Toen bekend werd dat we het Drieluik zouden verlaten is er in de kelders begonnen met het inpakken van onze bezittingen. Elke woensdag werd daaraan zo hard gewerkt dat er al snel honderden dozen klaar stonden. 24 juni en 8 juli zijn 'de verhuisdagen' geworden. Dagenlang is er ook veel werk verzet om ‘De Magneet’ op te knappen. Menigeen stond ervan te kijken dat het interieur zo mooi was geworden. Omdat alle donkere wanden wit zijn geschilderd lijken de zalen veel groter te zijn geworden. We zijn er nog niet In de Magneet staan in alle zalen nog gigantisch veel dozen die moeten worden uitgepakt en waarvan de inhoud zijn plek moet krijgen! Er zijn nog vele uren nodig om 'op orde' te komen. Hoewel kennelijk niet iedereen er vertrouwen in had dat het met een eigen gebouw zou gaan lukken, kunnen wij u met extra genoegen meedelen dat de Magneet een bezoek zeker waard is. Het nieuwe pand getuigt van enthousiasme en steun van de leden. We gaan er alles aan doen om het interessant, informatief en aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Ook wij zijn verrast dat het op dorpse manier met behulp van veel kundige handen zo mooi is geworden. Het dorpse gemeenschapsgevoel bestaat dus nog in Loosdrecht! We doen gelukkig ons best voor een flinke groep van liefhebbers van oudheden en van Loosdrechtse, cultureel waardevolle zaken. ************************************************************************************************************************************************* EN DAN OOK NOG: ************************************************************************************************************************************************* ANSICHTKAARTEN van Loosdrecht De HKL heeft een deel van haar prentbriefkaartenverzameling op internet gezet >> bekijk hier deze kaarten
HOME