ACTUEEL 2016 UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING OP DINSDAG 28 MAART 2017 in het ‘Drieluik’ aan de Acacialaan 2 te Nieuw-Loosdrecht ***************************************************************************************************************************************************                          Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie. Om 19.45 uur start de vergadering. AGENDA VOOR HET HUISHOUDELIJK GEDEELTE 1.   Opening  2.   Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 21 maart en van 12 april.         Een exemplaar kunt U, tijdens de openingstijden in het Drieluik halen of via de mail opvragen. 3.   Jaarverslag over 2016. Ook hiervan is een exemplaar vooraf op te vragen.   4.   Financieel verslag over 2016 en begroting voor 2017. Eveneens opvraagbaar.      5.  Verslag van de kascontrolecommissie       De commissie, bestaande uit de heren  Arie de Kloet en Rut van Henten,  brengt  verslag uit van hun bevindingen waarna de      vergadering décharge kan verlenen.  Arie de Kloet is aftredend. Voor hem zal ter vergadering een opvolger worden gekozen. 6.  Magneet Uitleg over het gelopen traject en de verwachtingen vanaf nu.   7.  Bestuursverkiezing  Aftredend zijn dit jaar Ernst Kasteleijn en Kees Niesing. Ernst is herkiesbaar maar verwacht de nieuwe      periode niet vol te maken. Kees heeft aangegeven te willen stoppen. In zijn plaats stelt het bestuur voor Dhr. Klaus Eckardt.      Henk van Dijk treedt tussentijds af om gezondheidsredenen.  Arie de Kloet is bereid gevonden om hem op te volgen.       Tegenkandidaten kunnen, overeenkomstig de statuten, bij het bestuur worden voorgedragen tot 25 maart 2017. 8. Redactie  Ons redactielid Jeannette Kuhn is per 1 januari teruggetreden na een jarenlange inzet. Haar plaats is gelukkig      ingenomen door Jaap van Waveren. Met zijn ruime ervaring als verslaggever bij de plaatselijke pers hebben we een waardige      vervanger! Aan deze wisseling willen we in deze vergadering ook aandacht schenken. 9.  Rondvraag 10. Sluiting, gevolgd door een PAUZE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  NA DE PAUZE:  ‘Wandeling door Oud Loosdrecht’, filmopnamen van Cor Lam uit 1974. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACTIVITEITEN 2017:  Mei-Juli: Verhuizing van ‘Het Drieluik’ naar ‘De Magneet’.                                      Woensdag 30 augustus: Nootwegjaarmarkt en ‘open garage’ Lindeplein.                                      Zaterdag 9 september: Open monumentendag.                                      Vrijdag 22 september: Viering 45 jaar HKL en opening  ‘De Magneet’.      Woensdag  8 november: Dia-avond. *************************************************************************************************************************************************** ANSICHTKAARTEN van Loosdrecht De HKL heeft een deel van haar prentbriefkaartenverzameling op internet gezet >> bekijk hier deze kaarten
HOME